Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt danh mục các dự án/nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp thuộc Chương trình giống giai đoạn 2021-2025
(ngày cập nhật 8/31/2020 9:28:00 AM)
 
Triển khai Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành danh mục các dự án/nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình giống giai đoạn 2021-2025.
 

Tại Quyết định số 2580/QĐ-BNN-KH ngày 08/7/2020, Bộ đã phê duyệt 41 dự án thuộc nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống; trong đó, trồng trọt 21 dự án, lâm nghiệp 09 dự án, chăn nuôi 06 dự án, thủy sản 05 dự án. Ngày 27/7/2020, Bộ tiếp tục ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN gồm 41 nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen 44 nhiệm vụ chọn tạo giống); trong đó, trồng trọt 41 nhiệm vụ, chăn nuôi 14 nhiệm vụ, thủy sản 16 nhiệm vụ, lâm nghiệp 14 nhiệm vụ. Đối tượng được đưa vào danh mục là các cây trồng, vật nuôi chủ lực đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và các cây trồng, vật nuôi có triển vọng phát triển trong sản xuất.

Đối với các địa phương, Bộ cũng đã hướng dẫn Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất các dự án/nhiệm vụ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cũng như kế hoạch ngân sách năm 2021 và 2021-2023 để triển khai thực hiện Chương trình.

Về cơ chế, chính sách, Bộ đã đề xuất nội dung quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống, gửi Bộ Tài chính ban hành Thông tư để làm căn cứ thực hiện.

Việc tổ chức triển khai có hiệu quả các dự án/nhiệm vụ trên có vai trò hết sức quan trọng để Chương trình đạt được các mục tiêu đề ra; đó là nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản theo hướng công nghiệp hiện đại nhằm cung cấp cho sản xuất đủ giống có năng suất, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần thực hiện thành công định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Mỹ Duyên
Số lần xem:57

<< Quay lại
Các tin khác
  Thúc đẩy tình hình thực hiện giải ngân các dự án sử dụng vốn Ngân sách tập trung năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8 năm 2020 với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhằm đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
  Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
  Vụ đông 2019 là vụ đông được mùa, được giá nhất trong vòng 5 năm trở lại đây tại Hải Dương
  Bộ Nông nghiệp và PTNT thành lập Ban chỉ đạo Chương trình “Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030”
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11612309