Bộ NN và PTNT ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTgngày 02/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
(ngày cập nhật 6/15/2020 10:48:00 AM)
 
Ngày 4/6/2020, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT ký Quyết định số 2025/QĐ-BNN-KH ban hành kế hoạch hành động thực hiện thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, nội dung của Kế hoạch hành động bao gồm:
 

Mục đích, yêu cầu:

(1) Quán triệt nội dung, cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình tổng thể đến các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm tạo đồng thuận và quyết tâm cao của toàn ngành nông nghiệp trong triển khai, thực hiện Chương trình tổng thể.

(2) Các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động phải xác định được trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nội dung của Chương trình tổng thể; có lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

(3) Dựa trên các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Cửu Long xây dựng và triển khai nhiệm vụ cụ thể, chi tiết; đồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã đặt ra trong Chương trình tổng thể.

(4) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân nhất là các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp và nông dân chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện Chương trình tổng thể để chung sức thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiệm vụ, giải pháp:

(1) Rà soát và điều chỉnh các quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo các định hướng chuyển đổi bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

(2) Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

(3) Đổi mới tổ chức sản xuất và phát triển chuỗi giá trị.

(4) Phát triển khoa học công nghệ.

(5) Phát triển nguồn nhân lực.

(6) Nâng cao năng lực quản lý tài nguyên và môi trường.

(7) Rà soát và xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù.

(8) Tăng cường liên kết vùng và tiểu vùng.

(9) Hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, tranh thủ sự hỗ trợ về kinh nghiệm, công nghệ, kỹ thuật, quản trị; tăng cường điều phối liên ngành, liên vùng trong huy động nguồn lực quốc tế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long.

Kế hoạch hành động đã cụ thể thành 42 nhiệm vụ và giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng Đồng bằng sông Cửu Long căn cứ các nhiệm vụ, đề án, dự án được giao trong Kế hoạch hành động để triển khai xây dựng nội dung chi tiết và tổ chức thực hiện, đồng thời tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Chi tiết xin truy cập Website của Bộ NN và Phát triển nông thôn./.

Phan Tiểu Long
Số lần xem:110

<< Quay lại
Các tin khác
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc giathời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng
  Bộ NN và PTNT ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTgngày 02/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
  Hội nghị triển khai dự án “Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng nập mặn tỉnh Kiên Giang, Cà Mau”
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11490765