• SỰ KIỆN
Hội thảo hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư, quản lý khai thác công trình thủy lợi theo hình thức PPP

Tin bài liên quan

Tài liệu

Tài liệu hội thảo hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút khu vực tư nhântham gia đầu tư, quản lý khai thác công trình thủy lợi theo hình thức đối tác công tư (lượt tải về: 96)

 
 

<< Quay lại