TIN HOẠT ĐỘNG

Chỉ thị về đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành chỉ thị số 4527/CT-BNN-KH ngày 14/6/2018 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan/đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 -2020, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Kết quả thu dịch vụ môi trường rừng toàn quốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018
Thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP; Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về chính sách chi trả môi trường rừng. Năm 2017, các Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đã tích cực, chủ động triển khai ký kết các hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).
xem tiếp

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Phát triển ngành điều Việt Nam
Ngày 05/5/2018, tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Hội nghị Phát triển ngành điều Việt Nam.
xem tiếp

Nghị định 77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
Ngày 16/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
xem tiếp

Nghị định 67/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
Ngày 14/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
xem tiếp

Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2018 Vụ Kế hoạch
Ngày 03/04/2018, Vụ Kế hoạch đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Vụ.
xem tiếp