TIN HOẠT ĐỘNG

Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 13/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 417/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Xem danh mục 59 mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Vai trò, thực trạng phát triển giống hoa trong sản xuất hiện nay
Hiện nay, các cơ sở nghiên cứu, sản xuất giống hoa trong nước mới cung ứng được khoảng 20-30% nhu cầu của sản xuất, số còn lại phải nhập từ nước ngoài, đặc biệt là các chủng loại cao cấp.
xem tiếp

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ
Ngày 28/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu.
xem tiếp

Bắc Ninh - tăng tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất đại trà
Năm 2018, tại Bắc Ninh, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận hoặc tương đương đối với lúa đạt xấp xỉ 100%; với bò sữa đạt 100%, tỷ lệ bò lai Zebu đạt trên 92%; 100% diện tích đất lâm nghiệp là rừng phòng hộ cảnh quan môi trường; 200 triệu con giống thủy sản sạch bệnh đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu trong tỉnh và một số địa phương lân cận.
xem tiếp

Tăng cường cải tiến chất lượng hạt giống lúa ngắn ngày phục vụ sản xuất cho các tỉnh phía Bắc
Tổng diện tích gieo trồng lúa ở các tỉnh phía Bắc hàng năm khoảng 2,5 triệu ha, trong đó diện tích trồng các giống lúa có TGST ngắn chiếm 65 - 70%, tương đương 75.000 - 80.000 tấn hạt giống/năm.
xem tiếp

Hướng dẫn đồng bộ thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020
Ngày 08/3/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 816/QĐ-BNN-KH về Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.
xem tiếp