TIN HOẠT ĐỘNG

Phê duyệt báo cáo khả thi Chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư”

Hỗ trợ ngành trồng trọt và chăn nuôi thực hiện tái cơ cấu theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững, góp phần đạt mục tiêu tốc độ tăng GTSX bình quân hàng năm ngành trồng trọt từ 2,5-3%, chăn nuôi từ 4-5%; chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai và ổn định đời sống dân cư nông thôn.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Quy định về hoạt động quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư ban quản lý dự án (BQLDA) sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
xem tiếp

Ngành nông nghiệp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành chỉ thị 6524/CT-BNN-KHCN ngày 07/8/2017 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày 03/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1137/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Bến Tre phòng chống dịch bệnh thủy sản
Để hỗ trợ tỉnh Bến Tre kịp thời phòng chống dịch bệnh thủy sản, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1159/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Tỉnh.
xem tiếp

Giải pháp chủ yếu đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
xem tiếpSỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC