• TIN CHI TIẾT
  
Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.
(ngày cập nhật 30/08/2019 3:42:00 CH)
 
Ngày 16/8/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.
 

Trên cơ sở nội dung trình của Chính phủ về các vấn đề vướng mắc xảy ra trong quá trình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và ban hành Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, chi tiết các nội dung:

1. Giải thích đối với Khoản 1 Điều 6 và Khoản 2 Điều 20:

- Các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

2. Điểm c Khoản 1 Điều 59:

- Các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01/01/2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày 01/01/2019 để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt.

Nghị quyết ban hành đã tháo gỡ, cho phép việc triển khai lập đồng thời các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch tại Luật Quy hoạch và cho phép việc điều chỉnh một số quy hoạch đã được phê duyệt trên cơ sở được sử dụng các quy định pháp luật liên quan trước ngày 01/01/2019.

Nghị quyết giao Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo việc lập, thẩm định các quy hoạch ở các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2019

Cao Vũ Hiển
Số lần xem:357

<< Quay lại
Các tin khác
•  Thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ
•  Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2019-2021
•  Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc
•  Tăng cường đầu tư để nâng cao hiệu quả khai thác hải sản và đẩy mạnh nuôi trồng trên biển góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
•  Viện nghiên cứu giống và công nghệ sinh học Lâm nghiệp- cánh chim đầu đàn trong nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất giống phục vụ trồng rừng kinh tế ở Việt Nam
•  Hội nghị tổng kết Đề án “Phát triển giống cây nông lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020”
•  Nông nghiệp Việt Nam - Cơ hội và thách thức khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do
•  Hội nghị phối hợp triển khai công tác thống kê giữa Ngành Nông nghiệp và PTNT với Ngành Thống kê
•  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH
•  Sửa đổi quy chế về giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
Tìm kiếm tin cũ