• ATLAT NÔNG NGHIỆP CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Chọn tỉnh:

Tập Atlat nông nghiệp, nông thôn cùng tài liệu giới thiệu tóm tắt về thực trạng và định hướng phát triển Ngành cúa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được xuất bản năm 2007 đã cung cấp những thông tin khái quát về nông nghiệp, nông thôn các tỉnh và thành phố phục vụ lãnh đạo và quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như những nhu cầu sử dụng khác.

Từ năm 2008, Bộ Thủy sản được sáp nhập vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Do yêu cầu quản lý tổng hợp, cần thiết phải cập nhật, bổ sung thông tin của các ngành sát với tình hình thực tiễn của mỗi tỉnh, thành. Tập Atlas xuất bản lần này được bổ sung thêm các trang thông tin chuyên đề về thủy sản, thủy lợi, lâm nghiệp tại thời điểm năm 2007; nội dung mỗi trang có bản đồ, biểu đồ và các bảng số liệu tóm tắt theo chủ đề chính liên quan.

Nguồn số liệu và thông tin sử dụng để xây dựng tập Atlas được khai thác từ số liệu thống kê, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và các tài liệu Quy hoạch kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn các tỉnh, thành phố. Số liệu và thông tin trình bày trong tập Atlas được gắn kết với số liệu chi tiết trong tài liệu của mỗi tỉnh, thành phố để tiện cho việc tham khảo và cập nhật.

Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã chủ trì cùng phối hợp với các Vụ, Cục khác của Bộ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn là Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Viện Quy hoạch thủy lợi, Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản xây dựng tập Atlas.

Mặc dù đã rất cố gắng song do hệ thống số liệu thu thập không thể đầy đủ và đồng bộ giữa các tỉnh và thành phố nên tập Atlas chắc chắn còn có những thiếu sót. Ban biên tập mong nhận được ý kiến góp ý để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các Bộ ngành, các tỉnh, thành phố và các cơ quan đã cung cấp thông tin trong quá trình xây dựng tài liệu.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp & PTNT, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội. Email: kh@mard.gov.vn