TIN HOẠT ĐỘNG

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế
Nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng cơ bản phù hợp với nhu cầu, có chất lượng, có mức chi phí hợp lý đối với đại bộ phận dân cư ở độ tuổi trưởng thành và doanh nghiệp, nhất là dân cư ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, dựa trên hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, lành mạnh, có trách nhiệm và phát triển bền vững; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế (Đề án) tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 05/9/2016.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Quảng Bình phòng chống dịch tả lợn
Để giúp địa phương có đủ vắc xin, hóa chất sát trùng kịp thời phòng chống dịch tả lợn, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1784/QĐ-TTg ngày 12/9/2016 về việc xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Nam Định và Thái Bình phòng chống dịch bệnh
Để giúp địa phương có đủ hóa chất sát trùng kịp thời phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1724/QĐ-TTg ngày 3/9/2016 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nam Định và Thái Bình, cụ thể như sau:
xem tiếp

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Để thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22/7/2016 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; nhằm tạo sự thống nhất trong toàn ngành về quán triệt và thực hiện hiệu quả nội dung của Nghị quyết và nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của các cán bộ đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ tại Quyết định số 3540/QĐ-BNN-KH ngày 26/8/2016.
xem tiếp

Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết tâm đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
Để cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 ngày 09/11/2015 của UBTV Quốc hội và Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 2779/QĐ-BNN-KH ngày 06/7/2016 phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của UBTV Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
xem tiếp


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC