TIN HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2020

Tăng trưởng xanh là một xu hướng tất yếu của các nền kinh tế trên thế giới. Đối với Việt Nam, tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Tăng trưởng xanh ở Việt Nam là một nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, mang tính chất liên ngành.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Chỉ thị số 3689 CT/BNN-TC ngày 4/5/2017 triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017.
xem tiếp

Xây dựng Đề án cơ cấu lại đầu tư công
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có văn bản số 2626/BKHĐT-TH ngày 30/3/2017 gửi các bộ, ngành trung ương và địa phương đề nghị báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu đầu tư công giai đoạn 2011 - 2015, định hướng và đề xuất giải pháp thực hiện cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 phục vụ việc xây dựng Đề án cơ cấu lại đầu tư công
xem tiếp

Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Để đảm bảo sự quản lý thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến địa phương về quản lý hệ thống các khu bảo tồn; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực các ban quản lý khu bảo tồn; tăng cường sự đầu tư của nhà nước và xã hội hóa các nguồn lực cho hoạt động các khu bảo tồn; thực hiện “Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
xem tiếp

Tiêu chí xác định dự án liên kết Vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020
Ngày 5/5/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 625/QĐ-BKHĐT về tiêu chí xác định dự án liên kết Vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020
xem tiếp

Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại buổi làm việc với Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
Ngày 11/4/2017 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức họp với Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam. Ông Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì cuộc họp.
xem tiếp