Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ

Để sớm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký ban hành Quyết định số 106/QĐ-BNN-KH ngày 12/01/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP. Theo đó, nội dung cơ bản của Kế hoạch hành động như sau:

KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 12/2021

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tỷ USD 48.65 42
2 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 68.2 70
3 Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới % 75.6 75
4 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 5401 4000
5 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 213 200
6 Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả HTX 11000 16500
7 Số hợp tác xã nông nghiệp htx 18327 19500

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12425235