Tin hoạt động

Kế hoạch đổi mới cơ cấu và cơ chế đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư công phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ngày 27/6/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT có Quyết định số 1440 /QĐ-BNN-KH phê duyệt Kế hoạch đổi mới cơ cấu và cơ chế đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư công phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Xây dựng, ban hành 31 Nghị định của Chính phủ và 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn các luật mới
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 11/8/2014 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo Văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7.
xem tiếp

Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2015.
Ngày 18/7/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 5741/BNN-KH báo cáo kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2015.
xem tiếp

Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi
Ngày 6/8/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quyết định số 3465/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi tại 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.
xem tiếp

Tiếp tục sắp xếp, đổi mới hoạt động các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị
Tại Thông báo số 282/TB-VPCP ngày 23/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức triển khai làm tốt các nhiệm vụ:
xem tiếp

Sáu điều kiện để tổng công ty nhà nước được lựa chọn làm nòng cốt hình thành tập đoàn kinh tế
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước. Theo đó, tập đoàn kinh tế, tổng công ty thành lập theo các hình thức sau: Sáp nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp; mua lại cổ phần hoặc phần vốn góp; đầu tư, góp vốn bằng tài sản hữu hình hoặc vô hình; các hình thức liên kết khác do các doanh nghiệp tự thỏa thuận, không trái các quy định pháp luật.
xem tiếp