Tin hoạt động

Kế hoạch đổi mới cơ cấu và cơ chế đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư công phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ngày 27/6/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT có Quyết định số 1440 /QĐ-BNN-KH phê duyệt Kế hoạch đổi mới cơ cấu và cơ chế đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư công phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 hướng dẫn về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
xem tiếp

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Theo Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có các nhiệm vụ sau:
xem tiếp

Ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015.
Ngày 28/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1530/QĐ-TTg; ngày 04/9/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 5806/QĐ-BKHĐT về việc ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 cho các Bộ và địa phương.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hoá chất sát trùng hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng
Để giúp tỉnh Nghệ An có đủ hóa chất sát trùng kịp thời phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 10/9/2014 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện như sau:
xem tiếp

Tiếp tục thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp
Tại Văn bản số 6828/VPCP-KTTH ngày 05/9/2014 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:
xem tiếpLỊCH LÀM VIỆC