Ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021-2025

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, ngày 16 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 3110/CT-BNN-KH yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021 - 2025, đồng thời tiến hành xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển ngành 5 năm 2021 - 2025 để phê duyệt, triển khai thực hiện ngay khi Kế hoạch 5 năm được cấp có thẩm quyền thông qua.

KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 5/2020

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Tổng số hợp tác xã nông nghiệp HTX 15894 17000
2 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 58.2 59
3 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 126 121
4 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 1711 2400

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11425504