Tin hoạt động

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải

Ngày 24 tháng 7 năm 2014, Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Sáu điều kiện để tổng công ty nhà nước được lựa chọn làm nòng cốt hình thành tập đoàn kinh tế
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước. Theo đó, tập đoàn kinh tế, tổng công ty thành lập theo các hình thức sau: Sáp nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp; mua lại cổ phần hoặc phần vốn góp; đầu tư, góp vốn bằng tài sản hữu hình hoặc vô hình; các hình thức liên kết khác do các doanh nghiệp tự thỏa thuận, không trái các quy định pháp luật.
xem tiếp

Chín nhóm nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với lòng dân, được nhân dân cả nước đồng tình và hưởng ứng tích cực.
xem tiếp

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên WTO
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.
xem tiếp

Quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Ngày 27 tháng 6 năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1442/QĐ-BNN-TT phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.
xem tiếp

Nghị định 67/2014/NĐ-CP: Một số chính sách phát triển thủy sản
Ngày 7/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản. Nghị định này quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản. Nghị định được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thủy sản; tổ chức, cá nhân đặt hàng đóng mới tàu, nâng cấp tàu phục vụ hoạt động khai thác hải sản; tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động thủy sản.
xem tiếp