TIN HOẠT ĐỘNG

Hội thảo tham vấn Xây dựng kế hoạch hành động chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp và PTNT

Triển khai Quyết định số 622/QĐ-TTg về kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo kế hoạch hành động và tổ chức hội thảo tham vấn rộng rãi với sự tham gia của các bên liên quan.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Ngày 7 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT ký Quyết định số 816 /QĐ-BNN-KH ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
xem tiếp

Đầu tư theo hình thức PPP còn nhiều nút thắt
Trong điều kiện vốn ngân sách nhà nước hạn hẹp, việc huy động nguồn lực xã hội thông qua hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) để phát triển hệ thống hạ tầng và dịch vụ công là một xu hướng tất yếu, giảm bớt gắng nặng của ngân sách nhà nước.
xem tiếp

Định hướng triển khai Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp thủy sản giai đoạn 2017-2020
Ngày 23/01/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức cuộc họp Ban điều hành đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản giai đoạn 2006-2017 và kế hoạch triển khai giai đoạn tiếp theo.
xem tiếp

Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ năm 2018
Ngày 13/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 217/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.
xem tiếp

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm 2018 tiếp tục tăng trưởng tốt
2 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu của toàn ngành nông nghiệp ước đạt 6,1 tỷ USD, tăng tới 30,2% so với cùng kỳ năm 2017, thặng dư thương mại đạt 819,3 triệu USD, tăng 27,7%. Các nhóm hàng xuất khẩu chính của ngành đều tăng mạnh, cụ thể:
xem tiếp