TIN HOẠT ĐỘNG

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 5300 /CT-BNN-KH ngày 24 tháng 6 năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng Chlorine 65% min hỗ trợ tỉnh Quảng Bình phòng chống dịch bệnh thủy sản
Để giúp địa phương có đủ hóa chất sát trùng Chlorine 65% min kịp thời phòng chống dịch bệnh thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 2578/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2016 về việc xuất hóa chất sát trùng Chlorine 65% min dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia vắc xin LMLM 2 type hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận Phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc
Để giúp địa phương có đủ vắc xin LMLM 2 type kịp thời phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 về việc xuất vắc xin LMLM 2 type dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:
xem tiếp

Quy định chi tiết điều kiện và tiêu chí hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp
Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012 và thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2015 - 2020, ngày 10/6/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện và tiêu chí hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hoá chất sát trùng hỗ trợ các tỉnh: Kiên Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh phòng chống dịch bệnh thủy sản
Để giúp địa phương có đủ hóa chất sát trùng kịp thời phòng chống dịch bệnh thủy sản, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 7/6/2016 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Kiên Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, cụ thể như sau:
xem tiếp

Quy định chi tiết một số điều Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
xem tiếp


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC