Ban hành Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Ngày 16/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 07/VBHN-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016; Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2019; Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/12/2019).

KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 1/2021

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Tỷ USD 3.49 42
2 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 62.17 70
3 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 4352 4000
4 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 178 200
5 Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả HTX 14670 16500
6 Số hợp tác xã nông nghiệp htx 17463 19500

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11832690