Tin hoạt động

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3686/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 6 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 4790 /CT-BNN-KH ngày 17 tháng 6 năm 2015 về xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Phê duyệt kết quả Dự án “Điều tra thực trạng tổ chức, thực hiện dịch vụ bảo vệ thực vật và hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam”
Ngày 12/5/2015, Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành Quyết định số 822/QĐ-BVTV phê duyệt kết quả Dự án “Điều tra thực trạng tổ chức, thực hiện dịch vụ bảo vệ thực vật (BVTV) và hoạt động kinh doanh thuốc BVTV tại Việt Nam”
xem tiếp

Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Ngày 16 tháng 6 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.
xem tiếp

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ngày 18/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.
xem tiếp

Quy định chi tiết thực hiện chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 về ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện (Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg); Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg.
xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ
Hiện nay nước ta có khoảng 4.665.500 ha rừng phòng hộ/5.842.000 ha đất quy hoạch rừng phòng hộ. Để bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả rừng phòng hộ trên địa bàn cả nước, ngày 09/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg về Ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ.
xem tiếpLỊCH LÀM VIỆC