TIN HOẠT ĐỘNG

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được tiến hành trên phạm vi cả nước vào thời điểm 01/7/2016 theo Quyết định 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
xem tiếp

Công tác thu thập, bảo tồn, lưu giữ và phát triển nguồn gen cây trồng giai đoạn 2011-2016
Dự án “Phát triển Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2020” do Trung tâm Tài nguyên thực vật làm chủ đầu tư, được Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt tại các Quyết định số 2930/QĐ-BNN-XD ngày 29/10/2010; số 760/QĐ-BNN-XD ngày 04/9/2013 và số 1592/QĐ-BNN-XD ngày 04/5/2016.
xem tiếp

Phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi loài cây trồng rừng phục vụ Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp
Ngày 04/01/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Quyết định số 23/QĐ-BNN-TCLN về việc Phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi loài cây trồng rừng phục vụ Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.
xem tiếp

Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trong nước gắn với khu vực
Đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 07/2/2017 tại Quyết định số 167/QĐ-TTg.
xem tiếp

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân. Ngày 12/01/2017, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ thị đưa ra 7 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, cụ thể là:
xem tiếp


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC