TIN HOẠT ĐỘNG

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016
Nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016 và hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch phát triển ngành đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội của đất nước, ngày 23/8/2016 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký Quyết định số 3486/QĐ-BNN-KH ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.
xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Định hướng lộ trình tự do hóa giao dịch vốn của Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 11/8/2016 phê duyệt Đề án Định hướng lộ trình tự do hóa giao dịch vốn của Việt Nam.
xem tiếp

Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
xem tiếp

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng, vắc xin hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định phòng chống dịch bệnh
Để giúp địa phương có đủ hóa chất sát trùng, vắc xin kịp thời phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 11/8/2016 về việc xuất hóa chất sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, cụ thể như sau:
xem tiếp


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC