Tin hoạt động

Hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1100/BKHĐT-TH ngày 27/02/2015 về việc hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/ 2015 về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 2070 /BNN-KH ngày 10/3/2015 hướng dẫn các đơn vị triển khai một số nội dung cụ thể sau đây:
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Phê duyệt hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Tp.HCM - Mộc Bài
Ngày 13/03/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 343/QĐ-TTg về việc Quy hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn-Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
xem tiếp

Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Ngày 17/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
xem tiếp

Quy định đánh giá rủi ro đối với thuỷ sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm
Ngày 10/3/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BNNPTNT quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm.
xem tiếp

Định hướng nghiên cứu và phát triển Chương trình Công nghệ sinh học Nông nghiệp – Thủy sản giai đoạn 2015-2020
Năm 2014, Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản đã triển khai các hoạt động tương đối bám sát chỉ đạo, nhu cầu thực tiễn và đạt được những kết quả nhất định.
xem tiếp

Báo cáo kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015
Theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1266/BKHĐT-TH ngày 09/03/2015 về việc thực hiện kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 2210/BNN-KH ngày 17/3/2015 gửi các Ban QLDA, đơn vị báo cáo thực hiện kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015 với các nội dung.
xem tiếp