Tin hoạt động

Kế hoạch đổi mới cơ cấu và cơ chế đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư công phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ngày 27/6/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT có Quyết định số 1440 /QĐ-BNN-KH phê duyệt Kế hoạch đổi mới cơ cấu và cơ chế đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư công phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Xây dựng nông thôn mới: Không nóng vội chạy theo thành tích; không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc
Tại Văn bản số 1447/TTg-KTN ngày 13/8/2014 về việc huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các địa phương xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã phải căn cứ vào khả năng nguồn vốn của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn huy động và khả năng đóng góp của doanh nghiệp, người dân để xác định lộ trình xây dựng nông thôn mới phù hợp, không nóng vội chạy theo thành tích.
xem tiếp

Xây dựng, ban hành 31 Nghị định của Chính phủ và 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn các luật mới
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 11/8/2014 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo Văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7.
xem tiếp

Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2015.
Ngày 18/7/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 5741/BNN-KH báo cáo kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2015.
xem tiếp

Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi
Ngày 6/8/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quyết định số 3465/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi tại 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.
xem tiếp

Tiếp tục sắp xếp, đổi mới hoạt động các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị
Tại Thông báo số 282/TB-VPCP ngày 23/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức triển khai làm tốt các nhiệm vụ:
xem tiếpLỊCH LÀM VIỆC