Tin hoạt động

Kết quả đánh giá chất lượng kế hoạch 5 năm 2016-2020 của các đơn vị thuộc Bộ và 2 tỉnh thí điểm tham gia dự án MESMARD

Đánh giá chất lượng các bản kế hoạch 5 năm và hàng năm đã trở thành hoạt động thường xuyên của Bộ Nông nghiệp và PNTN trong mỗi kỳ kế hoạch. Đánh giá chất lượng kế hoạch nhằm mục đích khuyến khích, biểu dương những đơn vị tham gia tích cực vào công tác đổi mới kế hoạch. Qua đó, nâng cao chất lượng các bản kế hoạch góp phần nâng cao hiệu quả phát triển ngành và cho thấy nhu cầu nâng cao năng lực cán bộ kế hoạch ngành
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu dự án Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các tỉnh miền Trung đến năm 2020, định hướng năm 2030
Tổng cục Thủy sản đã phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu dự án Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các tỉnh miền Trung năm 2020, định hướng năm 2030 tại Quyết định số 561/QĐ-TCTS-KHTC ngày 31/10/2014 với một số nội dung chính như sau:
xem tiếp

Đến năm 2020, tổng diện tích sản xuất muối công nghiệp cả nước đạt 8.000 ha, sản lượng đạt 1.310.000 tấn
Nhằm đảm bảo sản xuất muối theo hướng hiệu quả, bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu muối cho tiêu dùng dân sinh, các ngành công nghiệp và xuất khẩu sản phẩm muối biển sạch, giàu vi lượng, ngày 21/10/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4513/QĐ-BNN-CB về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất muối đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu cụ thể được xác định như sau:
xem tiếp

Hạ mức lãi suất Chương trình cho vay thí điểm theo Nghị quyết số 14 ngày 5/3/2014 của Chính phủ
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 2662/QĐ-NHNN ngày 16/12/2014 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 28/5/2014 về Chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 14 ngày 5/3/2014 của Chính phủ (Chương trình). Theo đó, các dự án thuộc Chương trình sẽ được giảm lãi suất cho vay, cụ thể như sau:
xem tiếp

Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 17/12/2014 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2295/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu là khai thác, sử dụng hợp lý các tài nguyên và bảo vệ môi trường đới bờ Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
xem tiếp

Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật số 69/2014/QH13 về Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
xem tiếpLỊCH LÀM VIỆC