TIN HOẠT ĐỘNG

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, 3 năm 2018 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ thị số 5764/CT-BNN-KH ngày 14/7/2017 chỉ thị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển ngành;
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 - 2020
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
xem tiếp

Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Ngày 13/7/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2017.
xem tiếp

Quốc hội chính thức thông qua Luật Thủy lợi
Ngày 19/6/2017, theo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã họp phiên toàn thể và biểu quyết thông qua Luật Thủy lợi với 457/459 biểu quyết tán thành, chiếm 93,08% tổng số đại biểu Quốc hội.
xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai
Ngày 03/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi
Ngày 03/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay thế Quyết định số 58/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014).
xem tiếpSỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC