TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 cho các tỉnh phía Nam

Ngày 22/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 cho 100 đại biểu đến từ Sở NN&PTNT, Cục Thống kê của 35 tỉnh khu vực phía Nam.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Chính phủ đã ban hành Nghị định 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý.
xem tiếp

Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành 2 luật: Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp.
xem tiếp

Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ
Nhằm quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ, ngành tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong triển khai, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra (phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành đạt tối thiểu 3,0%; kim ngạch xuất khẩu khoảng 40 tỷ USD; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 37%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%);
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phòng, chống dịch bệnh
Để hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận kịp thời phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 về việc xuất cấp vắc xin và hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Tỉnh.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng hỗ trợ các tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất nông nghiệp
Để hỗ trợ các tỉnh khắc phục hậu quả của thiên tai, khôi phục sản xuất nông nghiệp; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 08/01/2018 về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.
xem tiếp
LỊCH LÀM VIỆC