TIN HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2020

Tăng trưởng xanh là một xu hướng tất yếu của các nền kinh tế trên thế giới. Đối với Việt Nam, tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Tăng trưởng xanh ở Việt Nam là một nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, mang tính chất liên ngành.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Quy định mới về chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước
Ngày 31/3/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Theo đó, đối tượng cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước là khách hàng (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính và tổ chức kinh tế khác) có dự án đầu tư thuộc Danh mục các dự án được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định này. Nghị định quy định rõ trường hợp các dự án nêu trên đã được hưởng tín dụng ưu đãi từ các tổ chức tài chính nhà nước khác thì không được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định.
xem tiếp

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ
Ngày 05/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP về các nội dung.
xem tiếp

Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2017 về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
xem tiếp

Thông tư hướng dẫn xác định chi phí khảo sát xây dựng
Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 6/2/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát phục vụ lập quy hoạch xây dựng và các công tác khảo sát có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng.
xem tiếp

Quyết định về việc phê duyệt “Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020”
Ngày 29/3/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt “Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020”.
xem tiếp