Tin hoạt động

Kế hoạch 5 năm phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Chỉ thị số 22 và 23/CT-TTg, ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, văn bản số 5316/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 5 năm và lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Chỉ thị số 6771/CT- BNN-KH ngày 21/8/2014 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và ký văn bản số 9664/BNN-KH ngày 01/12/2014 phát hành Kế hoạch 5 năm của Ngành gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Chuẩn bị Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Ngày 15/01/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 397/BNN-KH gửi các đơn vị về việc chuẩn bị Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
xem tiếp

Quy đinh về bảo vệ môi trường trong Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2014 hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Theo Thông tư, các hoạt động bảo vệ môi trường bao gồm: xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, xử lý nước thải; xây dựng các điểm thu gom, xử lý chất thải rắn; chỉnh trang, cải tạo nghĩa trang; cải tạo, xây dựng các ao, hồ sinh thái, phát triển cây xanh.
xem tiếp

Quy hoạch phát triển sản xuất lúa Thu đông vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
Ngày 15/01/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-BNN-TT phê duyệt “Quy hoạch phát triển sản xuất lúa Thu đông vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”.
xem tiếp

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ngày 9/01/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Nghị quyết số 05/2015/NQ-HDNND về một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiêp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo đó, điều kiện các doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ như sau:
xem tiếp

Chậm nhất Quý III/2015 trình phương án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tính đến 25/12/2014, cả nước đã cổ phần hóa 143 doanh nghiệp (gấp 2 lần năm 2013) trong tổng số 432 DNNN phải cổ phần hóa trong 2 năm 2014 - 2015. Cùng với cổ phần hóa, việc các DNNN thoái vốn đầu tư ngoài ngành cũng mang lại lợi nhuận cho Nhà nước khi thoái hơn 6.050 tỷ đồng giá trị sổ sách (chiếm 30% tổng số vốn phải thoái và gấp 6 lần năm 2013) thì thu về hơn 8.000 tỷ đồng, tức là bán 1 đồng vốn nhà nước thì thu về được 1,3 đồng. Duy chỉ có việc thoái vốn trong lĩnh vực chứng khoán thì chỉ bằng 98% giá trị sổ sách.
xem tiếpLỊCH LÀM VIỆC