TIN HOẠT ĐỘNG

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Để thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng phát triển ngành 5 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của ngành nông nghiệp và PTNT; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ tại Quyết định số 3640/QĐ-BNN-KH ngày 05/9/2016.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Thủ tướng Chính phủ ban hành Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016. Theo đó gồm với 19 tiêu chí.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch bệnh thủy sản
Để giúp địa phương có đủ hóa chất sát trùng kịp thời phòng chống dịch bệnh thủy sản, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 21/10/2016 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:
xem tiếp

Quy định mới về trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Yên Bái phòng chống dịch bệnh
Để giúp địa phương có đủ vắc xin, hóa chất sát trùng kịp thời phòng chống dịch bệnh gia súc, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 12/10/2016 về việc xuấtvắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:
xem tiếp

Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Sơn La
Ngày 26/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến tại văn bản số 1686/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Sơn La.
xem tiếp


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC